เบตง คาเมร่อน มาเลเซีย 3 วัน 2 คืน 4.PHD-HM4


พาคนรู้ใจไปกับเรา Public Holiday

Hilight


อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา ทะเหมอกอัยเวง

สัมผัสอากาศหนาวเมืองร้อน คาเมร่อน ไร่ชา สวนตะบองเพชร

รายละเอียดทัวร์

ราคาเริ่มต้น : 10900 ประเทศ : ทัวร์มาเลเซีย,ทัวร์ในประเทศ,ทัวร์ภาคใต้ จำนวนวัน : 3 วัน 2 คืน เดือนที่ออกเดินทาง : - สายการบิน : Nok Air (DD)

วันที่ 1 - กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา (พักที่ เบตง)

04.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 12 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์

06.00 น.

เหิรฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102 (อิสระอาหารเช้า)

07.25 น.

คณะสมาชิกเดินทางถึงหาดใหญ่ หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับท่าน นำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ อ.สะเดา 

นำคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ เมือง Baring

12.00 น.

ถึงด่านชายแดนเบตง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ร้านอาหาร

นำท่านชม อุโมงค์ปิยะมิตร (Piyamit Tunnel) เดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง นำชม สวนไม้ดอกเมืองหนาว (สวนหมื่นบุปผา) จากภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ทำให้เมือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขาบริเวณหมู่บ้านปิยะมิตร 2 ซึ่งเป็นหมู่บ้านของผู้ที่เคยเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย เมื่อครั้งในอดีต หลังจากนั้น นำชม บ่อน้ำร้อนเบตง (Betong Hot Spring) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ความร้อนของน้ำสามารถต้มไข่ให้สุกได้ภายในเวลา 7 นาที

18.00 น.

นำท่านเข้าพัก โรงแรม เบตงเมอลิน หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐาน เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้น รับประทานอาหารเย็น (2) หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 - เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – คาเมร่อน (พักที่ คาเมร่อน)

04.00 น.

อรุณสวัสดิ์ตอนเช้ามืด นำคณะเดินทางไปเที่ยวชม ทะเลหมอก อัยเยอร์เวง สถานที่ต้องมนตร์สะกดของ ทะเลหมอกท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ พร้อมชมพระ อาทิตย์ขึ้น ชมแสงแรกแห่งตะวัน ยามเมื่อขึ้นเหนือขอบ ฟ้า (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ณ.วันเดินทาง) พร้อม เก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก

08.00 น.

บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัม ภาระ ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีตรวจคน เข้าเมือง 2 ประเทศ หลังจากนั้นเดินทางสู่คาเมร่อน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร เมืองอิโปร์ หลังอาหารออกเดินทาง นำท่านเที่ยวชม ถ้ำเปรัคเป็นวัดถ้ำที่สำคัญวัดหนึ่งของมาเลเซีย ภายในถ้ำมีภาพจิตรกรรมผนังถ้ำที่วาดโดยจิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยู่ฮ่องกง เป็นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้ำแห่งนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์องค์ใหญ่

15.00 น.

นำท่านเดินทางถึงคาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlandsสูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่ สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซียนำท่านเดินทาง ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสองข้างทางจากนั้นขึ้นสู่ คาเมรอนแวะให้ท่านชมไร่ชาคาเมรอนที่ปลูกลด หลั่นทั่วทั้งขุนเขาเป็นทัศนียภาพที่สวยงามอิสระ ให้ท่านชิมชาคาเมรอนรสชาติดี และเลือกซื้อฝาก คนทางบ้านตามอัธยาศัยระหว่างทางท่านจะได้ชม ธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับ ความงดงามซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชน เมืองสามระดับ (สามชั้น)ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

18.00 น.

บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) หลังจากนั้นเข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel หรือเทียบเท่า


วันที่ 3 - คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง

12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน(7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREEให้ท่านเลือกซื้อมากมาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดใหญ่อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

19.20 น.

เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ DD7115

20.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ


อัตราค่าบริการนี้รวม ( Tour Price Include )

- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ สายการบิน (นกแอร์/แอร์ชีย/ไลออนแอร์)- ค่าที่พักโรงแรม 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)   

- ค่าอาหาร (7 มื้อ) ตามรายการ- น้ำดื่ม                                            

- ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว ( Driver Guide)

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ.ที่จ่าย

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม ( Tour Price Excluded )

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 

-ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ตลอด 3 วัน   

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งการชำระเงิน ( Condition of Payment )

-มัดจำท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วัน หลังจากการจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ( Cancellation and Amendment )

-หลังจากชำระมัดจำแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ( Other Conditions Restrictions )

-หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง Pass port อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

-สิ่งที่ควรนำไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจำตัว

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญวันที่ 1
กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เบตง – อุโมงค์ปิยะมิตร – บ่อน้ำร้อน – สวนหมื่นบุปผา (พักที่ เบตง)
วันที่ 2
เบตง – เขาอัยเยอร์เวง – มาเลเซีย – คาเมร่อน (พักที่ คาเมร่อน)
วันที่ 3
คาเมร่อน – DUTYFREE – ด่านสะเดา – หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ